Skip links
Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van ABTRO B.V.

Artikel 1. Dienstverlening 

1.1 ABTRO B.V. verleent diensten ten behoeve van opdrachtgevers en klanten op het gebied van re-integratie begeleiding en advies. 

Deze voorwaarden verstaan onder: 

  • a)  Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot de in artikel 1 van deze voorwaarden genoemde diensten. 
  • b)  Opdracht: de overeenkomst tussen ABTRO B.V. en de opdrachtgever. 
  • c)  Belanghebbende: een door de opdrachtgever aangewezen persoon, meestal werknemer of uitkeringsgerechtigde die door ABTRO voor begeleiding is geaccepteerd en die voor zulk een begeleiding, op basis van vrijwilligheid en bereidheid tot persoonlijke inzet, heeft gekozen en heeft ingestemd met de op hem/haar van toepassing zijnde bepalingen uit deze voorwaarden. 

Artikel 2. Toepassing 

Op alle offertes en overeenkomsten tussen ABTRO B.V. en haar opdrachtgevers ter zake de in artikel 1 genoemde diensten zullen deze Voorwaarden van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ze zijn tevens van toepassing indien de opdrachtgever zelf tevens belanghebbende is. Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever worden door ABTRO B.V. zullen niet van toepassing zijn op offertes en overeenkomsten noch op de postcontractuele verbintenissen. ABTRO B.V. heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen; de wijzigingen of aanvullingen zullen direct van toepassing zijn op bestaande rechtsverhoudingen. Grote inhoudelijke wijzigingen worden, indien zij op de essentialia van de overeenkomst of offerte zien, vooraf met opdrachtgever besproken.

Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door een door ABTRO B.V. uitgebrachte offerte of gedane aanbod. Dit laat onverlet het recht van ABTRO B.V. om een persoon bedoeld in artikel 1 onder 3, te weigeren. Artikel 5 van deze voorwaarde is in dit geval van toepassing.

De overeenkomst houdt een inspanningsverplichting in voor ABTRO B.V., waarbij ABTRO B.V. zich verbindt om in redelijkheid alle haar ten dienste staande middelen en begeleiding van de klant optimaal in te zetten. Voor het 2e spoor re-integratie traject geldt dit tot het tijdstip waarop de belanghebbende een passend aanbod voor een dienstbetrekking heeft geaccepteerd, dan wel voor een andere weg heeft gekozen, zoals zelfstandig ondernemerschap, studie, enzovoort, dan wel tot het tijdstip waarop de klant in de WIA/WW instroomt, alles tenzij vooraf een ander tijdstip waarop de opdracht eindigt is overeengekomen in welk geval de opdracht op dat tijdstip eindigt. 

Indien na de totstandkoming van de opdracht de klant zich, om welke reden dan ook terugtrekt, of op andere gronden het tijdstip intreedt waarop de opdracht eindigt, dan blijven niettemin alle verbintenissen van de opdrachtgever ook de postcontractuele verplichtingen in stand. Dat geldt in het bijzonder de bepalingen ten aanzien van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en de bepalingen ten aanzien van vertrouwelijkheid van gegevens. 

Artikel 3. Honorarium en betaling 

Het honorarium wordt voorafgaand aan de werkzaamheden door ABTRO B.V. gedeclareerd. Alle vermelde bedragen zijn exclusief B.T.W. De opdrachtgever zal de haar in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum aan ABTRO B.V. betalen. Alle betalingen zullen op een door ABTRO B.V. aan te wijzen bankrekening worden gedaan. Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de wettelijke betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente. ABTRO B.V. zal haar dienstverlening kunnen opschorten als de opdrachtgever na de wettelijke betalingstermijn nog steeds in verzuim is. Indien opdrachtgever niet tot betaling overgaat heeft ABTRO B.V. het recht om de dienstverlening per direct te beëindigen en de overeenkomst te ontbinden.   

Indien opdrachtgever jegens ABTRO B.V. in verzuim is, is opdrachtgever verplicht de door ABTRO Holding B.V. gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de opdrachtgever buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 250, –. 

Artikel 4. Faciliteiten 

De faciliteiten, informatie en diensten van ABTRO B.V. staan de belanghebbende uitsluitend ten dienste voor persoonlijk gebruik in verband met de eigen re-integratie. Het staat belanghebbende en/of opdrachtgever niet vrij één en ander te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook dat niet in directe zin vervat ligt in de aan door ABTRO B.V. verstrekte opdracht. De door ABTRO B.V. ter beschikking gestelde documentatie, informatie of adviezen zijn uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik door de belanghebbende. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als op de vertrouwelijkheid is gewezen, maar ook als die voortvloeit uit de aard van de informatie. 

Artikel 5. Acceptatie en beëindiging 

ABTRO B.V. houdt zich het recht voor om een door de opdrachtgever naar haar verwezen belanghebbende niet, dan wel onder beprekende voorwaarden voor begeleiding te accepteren. Wanneer het intakegesprek met de belanghebbende hiertoe aanleiding geeft, zal ABTRO B.V. de opdrachtgever daarvan direct op de hoogte stellen. 

Indien zich, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en de klant verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan het ABTRO B.V. de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen. 

ABTRO B.V. kan, indien het dienstverband nog bestaat, na overleg met de opdrachtgever of indien het dienstverband niet meer bestaat, naar eigen inzicht de begeleiding beëindigen indien de belanghebbende aan het begeleidingsproces onvoldoende meewerkt. Dit besluit kan onder andere worden genomen indien de belanghebbende de adviezen die hem/haar door ABTRO B.V. worden gegeven bij herhaling niet opvolgt, en-of geen inzet/motivatie (meer) toont. Alvorens hiertoe over te gaan zal ABTRO B.V. de opdrachtgever hierover schriftelijk informeren. 

Artikel 6. Overmacht 

Indien ABTRO B.V. als gevolg van overmacht niet op tijd de dienstverlening kan realiseren heeft zij het recht om naar keuze de dienstverlening op te schorten, dan wel van de dienstverlening geheel af te zien, al naar gelang de omstandigheden. Indien zich een geval voordoet als in het vorige lid beschreven, is opdrachtgever niet gerechtigd tot enigerlei schadevergoeding. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 75 van het Boek 6 BW zullen als overmacht gelden omstandigheden buiten wil en toedoen van ABTRO B.V., welke van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ABTRO B.V. kan worden verlangd. Als overmacht zal bijvoorbeeld gelden oorlog, oproer, epidemie/pandemie, sabotage, overstroming, brand, werkstaking. Een en ander met dien verstande, dat ABTRO B.V. in zulke gevallen bereid is met opdrachtgever te overleggen omtrent te nemen maatregelen, die tot doel hebben schade voor zowel ABTRO B.V. als opdrachtgever te voorkomen of althans zoveel mogelijk te beperken. 

ABTRO B.V. heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ABTRO B.V. met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Tijdens de duur van de overmacht situatie worden de verplichtingen van ABTRO B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ABTRO B.V. niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen afzonderlijk bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Partijen zullen dan in redelijkheid bepalen of respectievelijk in hoeverre restitutie van het honorarium moet plaatsvinden.

Artikel 7. Verhouding ABTRO B.V. – opdrachtgever 

ABTRO B.V. zal, na overleg met de belanghebbende, de opdrachtgever kunnen inlichten omtrent de door ABTRO B.V. verrichte en te verrichten werkzaamheden, waardoor de opdrachtgever inzicht kan verkrijgen in de formele voortgang van het re-integratietraject ten behoeve van de belanghebbende. Ten aanzien van de inhoudelijke aspecten van het proces gelden steeds regels van privacy. 

Artikel 8. Verhouding ABTRO B.V. – klant 

ABTRO B.V. zal de door haar voor de opdrachtgever ten behoeve van de klant te verrichten werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk en in samenspraak met de belanghebbende uitvoeren. 

Artikel 9. Geheimhouding en plicht tot vertrouwelijke behandeling 

ABTRO B.V. zal de informatie, haar van de zijde van de opdrachtgever en/of belanghebbende te kennis gekomen, geheim houden en van die informatie uitsluitend gebruik maken voor zover de goede uitvoering van de haar opgedragen taak dat vereist en voor zover het gebruik daarvan niet uitdrukkelijk is ontzegd.
Ook in de gevallen waarin ABTRO B.V. niet tot geheimhouding is verplicht, zal ABTRO B.V. de haar van de zijde van de opdrachtgever en/of belanghebbende ter kennis gekomen informatie als vertrouwelijk behandelen. ABTRO B.V. is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever en/of belanghebbende geleden schade behoudens in geval van aantoonbare opzet of grove schuld. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer het betreffende factuurbedrag en/of honorarium overschrijden. 

Artikel 10. Toepasselijk recht 

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen ter zake van een dienstverleningsovereenkomst en/of ter zake van het overige in deze voorwaarden bepaalde tussen ABTRO B.V. en opdrachtgever, voor zover niet anders door de wet dwingend is voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

This website uses cookies to improve your web experience.