Skip links
Klachtenprocedure

wanneer onverhoopt iets niet goed gaat

Als dienstverlener stellen wij alles in het werk om iedereen zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Ondanks onze inspanningen kan het toch gebeuren dat er een fout wordt gemaakt of dat iemand om andere redenen niet tevreden is over onze organisatie. Wanneer dit het geval is, nodigen wij uit dit aan ons kenbaar te maken. Wij gaan ervanuit dat een klacht te goeder trouw is en uiting geeft aan oprechte en gegronde zorg. Wij zullen de klacht dan ook uiterst serieus behandelen. Hieronder leggen wij uit hoe onze procedure eruitziet.

  1. melden klacht

Het melden van een klacht kan op twee manieren. Door telefonisch contact op te nemen met het secretariaat (telefoonnummer 030 – 69 920 97) of een mail te sturen (info@abtro.nl). De mondelinge klacht wordt zo mogelijk direct afgehandeld. Voor een schriftelijke klacht is een klachtenformulier gepubliceerd op de website.

  1. bevestiging binnen twee dagen

Binnen twee werkdagen sturen wij een bevestiging en nemen wij contact op, telefonisch of per e-mail. De klacht wordt kenbaar gemaakt bij de medewerker waarop de klacht betrekking heeft.

  1. reactie binnen twee weken

Wij streven ernaar om binnen twee weken inhoudelijk op de klacht te reageren en deze correct af te handelen. Wij sturen daarvoor een schriftelijk antwoord waarin de klacht en de voorgestelde oplossing of de te nemen maatregelen staan vermeld.

bezwaar
Niet eens met de afhandeling van de klacht? Maak dan binnen twee weken het bezwaar schriftelijk kenbaar per mail (info@abtro.nl). Binnen een week sturen wij een uitnodiging om dit bezwaar en de desgewenste oplossing mondeling toe te lichten*. Wij streven ernaar om tijdens dit gesprek de klacht naar tevredenheid af te handelen. Hierna bevestigen wij schriftelijk dat de betreffende klacht is afgehandeld.

Tenslotte delen wij mee dat wij, met het oog op beroepsreglementering, klachten vastleggen en meenemen in de evaluatie van ons kwaliteitssysteem. Vanzelfsprekend zullen wij zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie omgaan.

* Wanneer geen gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid de klacht mondeling toe te lichten, verzenden wij binnen twee weken de definitieve beslissing van Abtro re-integratiebureau.