Skip links
Privacyreglement

ABTRO B.V. is onderdeel van ABTRO Holding B.V. en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51821176

Privacy statement

ABTRO hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. ABTRO is een landelijk werkend re-integratiebureau dat voor bedrijven, overheden, verzekeraars, UWV, werkenden, werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden re-integratie trajecten uitvoert.  We zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we met de gegevens omgaan. Zo is helder en duidelijk hoe wij werken. Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van ABTRO. Alle persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ABTRO verzamelt alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht en/of toestemming van de klant. ABTRO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de uitvoering van onze dienstverlening gebruikt ABTRO de volgende persoonsgegevens voor verwerking:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, roepnaam 
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burger Service Nummer (BSN)
 • Pasfoto
 • Kopie identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, ID kaart)
 • Opleidingsgegevens, diploma’s en certificaten
 • Arbeidskundige gegevens en onderzoeksrapporten
 • Assessmentrapport
 • Trajectplan, werkplan, plan van aanpak, bijstelling plan van aanpak
 • Kopie arbeidsovereenkomst na plaatsing
 • Kopie salarisstroken
 • Kopie proefplaatsingsovereenkomst 
 • Verklaringen UWV in relatie tot de uitkeringssituatie
 • Subsidiegegevens waaronder een subsidieaanvraag en –beschikking

Doeleinden

ABTRO verwerkt bovenstaande persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het bevorderen van de re-integratie van geheel of gedeeltelijk zieke en of arbeidsongeschikte betrokkene die in dienst van een opdrachtgever zijn uitgevallen binnen de organisatie van opdrachtgever dan wel een andere organisatie;
 • Het komen tot arbeidsparticipatie van betrokkene die al dan niet verkeren in een uitkeringssituatie;
 • De beoordeling van de geschiktheid van een betrokkene voor het verrichten van werkzaamheden bij de eigen en of andere nieuwe werkgever aan de hand van criteria zoals genoten opleiding, opgedane werkervaring, vastgestelde beperkingen en voorkeur voor bepaalde werkzaamheden;
 • Het begeleiden in de terugkeer naar de eigen werkplek en de oude functie bij eigen werkgever, tevens opdrachtgever, al dan niet in aangepaste vorm;
 • Het begeleiden naar passende werkzaamheden anders dan eigen werkzaamheden binnen de organisatie van de eigen werkgever/opdrachtgever;
 • Het begeleiden naar passende duurzame arbeid bij een nieuwe werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst;
 • Het vanuit een uitkeringssituatie begeleiden van klant naar passende arbeid bij een werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht voor de duur van minimaal 3 maanden, of een vorm van gesubsidieerde arbeid of andere vorm van participatie al naar gelang de afspraken met opdrachtgever;
 • De administratieve afhandeling rond bovengenoemde punten, waaronder rapportage en verantwoording aan de opdrachtgever;
 • Het versturen van nieuwsbrieven, waarvoor wij vooraf toestemming vragen;
 • Het doorgeven van e-mailadressen voor het uitvoeren van het klanttevredenheidsonderzoek in het kader van keurmerk Blik op Werk. Wij vragen vooraf toestemming hiervoor.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Bewaartermijnen

ABTRO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De verkregen persoonsgegevens worden bewaard zolang de kandidaat wordt bemiddeld en begeleid door ABTRO. Tenzij anders wordt bepaald eindigt de bewaartermijn van de persoonsgegevens twee jaar na afronding van de dienstverlening.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ABTRO hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom passende beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Melding van datalekken

ABTRO dient alle gegevensinbreuken te registeren en te documenteren. In geval van een data lek moeten wij deze voorleggen aan de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hebben een intern protocol voor de melding van datalekken dat voldoet aan de eisen van de AVG.

Delen van persoonsgegevens aan derden

We delen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens buiten de EU

We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

We verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

Rechten ten aanzien van de gegevensverwerking

 • Recht op informatie
 • Inzage- en verwijderingsrecht
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op afscherming, aanvulling en correctie van persoonsgegevens
 • Recht op verzet

U kunt een verzoek indienen om de door ABTRO over u verzamelde persoonsgegevens te kunnen inzien, wijzigen of laten verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail sturen naar info@abtro.nl. Wij controleren uw identiteit alvorens wij de gegevens met u delen. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Ontevredenheid

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan direct contact met ons op door een email te sturen aan info@abtro.nl.
Tevens willen wij u erop wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback

Als u naar aanleiding van ons Privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming door een e-mail te sturen nar info@abtro.nl.

Inwerkingtreding van het privacyreglement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit Privacyreglement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Dit Privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2023

This website uses cookies to improve your web experience.