Skip links
Privacyreglement

bescherming van persoonsgegevens

Abtro re-integratiebureau, dat voor bedrijven, overheden, verzekeraars, UWV, werkenden, werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden re-integratietrajecten uitvoert, hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.  We zien het als onze verantwoordelijkheid om ieders privacy te beschermen. In dit privacyreglement vertellen we welke gegevens we verzamelen, waarom en hoe we met deze gegevens omgaan. Zo is helder en duidelijk hoe wij werken. Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van ons bureau. Alle persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

persoonsgegevens die wij verwerken
Abtro re-integratiebureau verzamelt alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht en/of toestemming van de klant. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor de uitvoering van onze dienstverlening verwerken we onderstaande persoonsgegevens.

verwerking van persoonsgegevens van klanten

 • voornaam, tussenvoegsel, achternaam, roepnaam 
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerservicenummer (BSN)
 • pasfoto
 • kopie identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, ID kaart)
 • opleidingsgegevens, diploma’s en certificaten
 • arbeidskundige gegevens en onderzoeksrapporten
 • assessmentrapport(en)
 • trajectplan, werkplan, plan van aanpak, bijstelling plan van aanpak
 • kopie arbeidsovereenkomst (na plaatsing)
 • kopie salarisstroken
 • kopie proefplaatsingsovereenkomst
 • verklaringen UWV in relatie tot de uitkeringssituatie
 • subsidiegegevens waaronder een subsidieaanvraag en –beschikking

doeleinden
Abtro re-integratiebureau verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het bevorderen van de re-integratie van (deels) zieke en/of arbeidsongeschikte betrokkenen die in dienst van een opdrachtgever zijn uitgevallen binnen de organisatie van de opdrachtgever dan wel een andere organisatie
 • het komen tot arbeidsparticipatie van betrokkenen die al dan niet verkeren in een uitkeringssituatie
 • het beoordelen van de geschiktheid van een betrokkene voor het verrichten van werkzaamheden bij de eigen en/of andere werkgever aan de hand van criteria, zoals genoten opleiding, opgedane werkervaring, vastgestelde beperkingen en voorkeur voor bepaalde werkzaamheden
 • het begeleiden in terugkeer naar de eigen werkplek en de oude functie bij eigen werkgever, tevens opdrachtgever, al dan niet in aangepaste vorm
 • het begeleiden naar passende werkzaamheden anders dan eigen werkzaamheden binnen de organisatie van de eigen werkgever/opdrachtgever
 • het begeleiden naar passende, duurzame arbeid bij een nieuwe werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst
 • het vanuit een uitkeringssituatie begeleiden naar passende arbeid bij een werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst voor de duur van minimaal drie maanden, of een vorm van gesubsidieerde arbeid of andere vorm van participatie al naar gelang de afspraken met opdrachtgever
 • de administratieve afhandeling rond bovengenoemde punten, waaronder rapportage en verantwoording aan de opdrachtgever
 • het versturen van nieuwsbrieven, waarvoor vooraf toestemming is gegeven
 • het doorgeven van e-mailadressen voor het uitvoeren van het klanttevredenheidsonderzoek in het kader van keurmerk Blik op Werk. Wij vragen vooraf toestemming hiervoor.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers of leveranciers
Voor opdrachtgevers en leveranciers worden ten grondslag van de overeengekomen opdracht de volgende persoonsgegevens gebruikt voor verwerking:

 • bedrijfsnaam
 • bedrijfslocatie, adres, postcode en postbus
 • voornaam, tussenvoegsel, achternaam van de contactpersoon
 • functie van de contactpersoon
 • zakelijk telefoonnummer
 • zakelijk e-mailadres
 • bankgegevens

doeleinden
Abtro re-integratiebureau verwerkt bovenstaande gegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • administratie
 • communicatie over de opdrachten en bijbehorende correspondentie
 • het uitvoeren van of het verstrekken van een opdracht

verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Voor medewerkers van Abtro re-integratiebureau worden ten grondslag van de arbeidsovereenkomst de volgende persoonsgegevens gebruikt voor verwerking:

 • voornaam, tussenvoegsel, achternaam, roepnaam
 • adres, postcode, woonplaats en/of tijdelijk verblijfadres
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres(sen)
 • kopie ID (rijbewijs)
 • geboortedatum
 • salarisgegevens
 • burgerservicenummer (BSN)
 • bankgegevens
 • curriculum vitae (CV)
 • sollicitatiebrief
 • pasfoto
 • verklaring omtrent goed gedrag (VOG)

doeleinden
Abtro re-integratiebureau verwerkt bovenstaande persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst

bewaartermijn
Abtro re-integratiebureau bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De verkregen persoonsgegevens worden bewaard zolang de kandidaat door ons wordt bemiddeld en begeleid. Tenzij anders wordt bepaald, eindigt de bewaartermijn van de persoonsgegevens twee jaar na afronding van de dienstverlening.

beveiligen persoonsgegevens
Abtro re-integratiebureau hecht veel waarde aan privacy. Wij nemen daarom passende beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

melding van datalekken
Abtro re-integratiebureau dient alle gegevensinbreuken te registeren en te documenteren. In geval van een datalek moeten wij deze voorleggen aan de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hebben een intern protocol voor de melding van datalekken dat voldoet aan de eisen van de AVG.

persoonsgegevens aan derden
We delen persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

delen van persoonsgegevens buiten de EU
We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU.

minderjarigen
We verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

rechten ten aanzien van de gegevensverwerking

 • recht op informatie
 • inzage- en verwijderingsrecht
 • recht op dataportabiliteit
 • recht op afscherming, aanvulling en correctie van persoonsgegevens
 • recht op verzet

Iedereen kan een verzoek indienen om de eigen, door Abtro re-integratiebureau verzamelde persoonsgegevens, in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kan door een e-mail te sturen ( info@abtro.nl). Wij controleren uiteraard de identiteit alvorens wij gegevens delen. Wanneer wij persoonsgegevens mogen verwerken op basis van gegeven toestemming, dan is het altijd mogelijk deze toestemming in te trekken.

ontevredenheid
Als iemand onverhoopt niet tevreden is over de verwerking van de persoonsgegevens, neem dan direct contact met ons op door een e-mail te sturen (info@abtro.nl).
Tevens willen wij aangeven dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

vragen en feedback
Vragen over ons privacy statement? Neem dan contact met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming door een e-mail te sturen (info@abtro.nl).

 

Google Cookies
 • Er worden Google Analytics cookies gebruikt op de website.
 • Er is een verwerkersovereenkomst is afgesloten met de derde partijen.
 • Uw gegevens worden anoniem verwerkt en dus niet terug te leiden zijn op het individu.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.