Skip linksre-integratie en loopbaanontwikkeling

ONZE DIENSTEN

erkenning voor meertalig talent

Nederland bruist van cultureel, meertalig talent wat (nog) te weinig gezien en erkend wordt. De arbeidsmarkt dient toegankelijk te zijn voor iedere werkzoekende; op elk niveau, in elke branche en in alle regio’s. Dit is een vereiste om de toekomstige duurzaamheid van een economisch gezonde arbeidsmarkt te waarborgen. Onze diensten zijn volledig gericht op de behoeften van anderstaligen. Dit maakt re-integratie en loopbaanontwikkeling voor meertalig talent succesvol. Wij verbinden culturen met elkaar en dat is nodig in een internationaliserende wereld. We helpen mensen, organisaties en overheid onder meer met re-integratietrajecten, taaltrainingen, advies en coaching van outplacement.

Arbodienst voor anderstaligen

Als zelfbewuste Marokkaanse en Nederlandse zakenvrouw voelt Ettahiri de urgentie naar meer culturele diversiteit op de werkvloer. “Elke organisatie – de arbeidsmarkt in zijn totaliteit – hoort een afspiegeling te zijn van onze maatschappij. Zowel in gelijkheid tussen etnische- en culturele achtergronden als in gelijkheid op ontwikkel- en doorgroeiperspectief. Dit is een vereiste om de toekomstige duurzaamheid van een economisch gezonde arbeidsmarkt te waarborgen.” Onze diensten zijn volledig gericht op de behoeften van anderstaligen. Dit maakt re-integratie en loopbaanontwikkeling voor meertalig talent succesvol. Wij verbinden culturen met elkaar en dat is nodig in een internationaliserende wereld. We helpen mensen, organisaties en overheid onder meer met re-integratietrajecten, taaltrainingen, advies en coaching van outplacement. Sinds November hebben wij hier speciaal een organisatie voor opgezet. Over onze diensten als arbodienst kun je hier verder over lezen op de website.

'Culturele diversiteit op de werkvloer
is meer dan alleen kleur'

UWV WERKFIT
klaar voor de volgende stap

Werkfit is een re-integratietraject voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AG) of een ziektewetuitkering (ZW) van het UWV. Na langere afwezigheid door ziekte of beperking is het vaak lastig de draad weer op te pakken. In dit individueel maatwerktraject onderzoeken we samen alle mogelijkheden en uitdagingen. We verbeteren de persoonlijke effectiviteit, versterken de werknemersvaardigheden en brengen de arbeidsmarktpositie in beeld, zodat mensen goed voorbereid weer aan de slag kunnen.

trajectinhoud
Het doel van dit re-integratietraject is de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. Dit betekent niet dat mensen direct aan het werk moeten in betaalde arbeid, zeker niet als dit geen haalbare kaart is. We willen mensen juist vooruithelpen. Door samen te bepalen welke doelen gesteld kunnen worden en welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn, werken we samen aan een realiseerbaar plan.

sociale activering
Bij sociale activering denken we aan maatschappelijk zinvolle activiteiten bij gecertificeerde leer- en werkbedrijven. Wanneer mensen door persoonlijke omstandigheden niet veel contact hebben met de buitenwereld, kunnen zij zo sociale vaardigheden herstellen en versterken; een belangrijke eerste stap op weg naar een betaalde baan. We houden uiteraard rekening met de taalbarrière en besteden tevens aandacht aan het verbeteren van de spreekvaardigheid.

initiëren en begeleiden
Een werkervaringsplek is nodig om (opnieuw) ervaring op te doen binnen een arbeidsrelatie.  Om zonder te veel prestatiedruk opdrachten uit te voeren, arbeidsritme op te bouwen en samen te werken. Dit geeft inzicht in werkzaamheden die passend en interessant zijn op de lange termijn. Een werkervaringsplek is tijdelijk, zonder salaris, maar wel met behoud van uitkering. Dit biedt de vrijheid om op eigen tempo te werken en arbeidstijd uit te breiden.

persoonlijke effectiviteit
Voor verbetering van de persoonlijke effectiviteit richten we ons onder meer op het leren omgaan met de huidige belemmeringen, het leren aangeven van persoonlijke grenzen, het vergroten van het zelfvertrouwen en het effectief inzetten van eigen vaardigheden en capaciteiten. Ook bieden we ondersteuning voor het creëren van meer structuur in het leven. Alles is gericht op het weer optimaal functioneren en op het hervatten van werk met voldoening.

arbeidsmarktpositie
Om te ontdekken waar de kansen en mogelijkheden liggen op de arbeidsmarkt, brengen we eerst de positie in beeld aan de hand van de capaciteiten en mogelijkheden. We analyseren welke functies en beroepen passend kunnen zijn. Vervolgens brengen we vraag en aanbod voor deze vacatures in kaart. We onderzoeken de wensen en mogelijkheden op haalbaarheid en realiteit, zodat we op maat gerichte activiteiten kunnen inzetten.
UWV NAAR WERK
een soepele overstap naar Werk

Naar Werk is een re-integratietraject voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AG) of een ziektewetuitkering (ZW) van het UWV die zijn toegerust om werk te hervatten. Soms wordt het Werkfit traject opgevolgd met dit individueel maatwerktraject dat volledig gericht is op het vinden én houden van een passende baan. Alle activiteiten, eventueel gecombineerd met groepstrainingen, worden ingezet om de overstap naar een nieuwe loopbaan soepel te laten verlopen.

trajectinhoud
Het doel van dit re-integratietraject is het hervinden van het werkgeluk en het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid. We willen mensen helpen om vol zelfvertrouwen weer de arbeidsmarkt te betreden. Door samen te bepalen welke doelen gesteld kunnen worden en welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn, werken we samen aan een realiseerbaar plan.

re-integratieactiviteiten
Een Naar Werk re-integratietraject heeft één doel en dat is het vinden én houden van passend werk. Om dit doel te bereiken, kan het traject uit de volgende re-integratieactiviteiten bestaan:
- sollicitatietraining
- begeleiding bij sollicitatiegesprekken
- presentatie en profileren
- netwerken en jobhunten
- vacatures
- proefplaatsing en werkervaringsplek


privileges 
Wij zijn het eerste landelijk opererende re-integratiebureau gespecialiseerd in begeleiding en bemiddeling van anderstalige werkzoekenden, maar onze samenwerking biedt meer voordelen:
- toegang tot het netwerk van werkgevers
- gratis deelname aan workshops en events
- aandacht voor culturele aspecten en levenservaring
- focus op individuele mogelijkheden en wensen
- op sollicitatiegesprek voordat de vacature is gepubliceerd
UWV MODULAIRE DIENSTEN
effectief helpen re-integreren

Al meer dan vijftien jaar ondersteunen wij het UWV door als partner mensen met een uitkering en/of afstand tot de arbeidsmarkt effectief te helpen re-integreren. Onze modulaire re-integratiediensten zijn los en onafhankelijk van elkaar in te zetten. Altijd met het doel om weer in beweging te komen en eigen regie te pakken, op weg naar een vervolgtraject gericht op het vinden van passend en duurzaam werk.

participatie interventie
Iemand die geïsoleerd leeft en niet of nauwelijks contact heeft met anderen buiten de deur, zit in termen van de participatieladder op niveau 1. In dat geval is alle hulp op de weg naar werk welkom. In deze module gaan we aan de slag met zaken als het verwerken van en omgaan met belemmeringen en/of daarmee samenhangende emoties, het verhogen van maatschappelijke participatie en het doorbreken van het sociaal isolement. Alles is erop gericht om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en een breder sociaal netwerk buitenshuis te creëren. Aan het eind van dit traject hebben we niveau 2 van de participatieladder bereikt.

maatschappelijke deelname
Voor iemand die enkele sociale contacten buiten de deur heeft en regelmatig activiteiten onderneemt, maar voor wie werken nog steeds een stap te ver is, geldt niveau 2 van de participatieladder. Wij helpen bij het versterken van de persoonlijke motivatie, het zelfvertrouwen en zelfbeeld, bij het leren grenzen stellen en ook bij (de eerste voorzichtige opbouw van) fysieke en psychische belastbaarheid in relatie tot werk. Hierdoor verbetert de persoonlijke effectiviteit en bereiken we niveau 3 van de participatieladder. Na deze module is het mogelijk om, in overleg met het UWV, door te stromen naar een Werkfit traject, eventueel gevolgd door een Naar Werk traject.

praktijkassessment
Soms is het lastig in te schatten voor de UWV-professional waar iemand precies staat als het gaat om de afstand tot de arbeidsmarkt. In dat geval is het mogelijk eerst een praktijkassessment te doen om alle competenties en mogelijkheden in beeld te brengen. In deze module bekijken we samen of en binnen welke termijn een actieve stap naar (regulier) werk gemaakt kan worden. Hierna volgen vervolgmodules waarin we samen aan de slag gaan om de drempel naar (betaald) werk te verlagen.

begeleiding bij scholing
Ligt de tijd van de studiebanken in het verre verleden of spelen er zaken in de privésituatie, waardoor iemand onvoldoende aandacht heeft voor een studie, terwijl het UWV aan de hand van de Beleidsregels Scholing heeft vastgesteld dat (om)scholing noodzakelijk is om weer aan het werk te gaan. In deze scholingsmodule helpen we mensen die (nog) niet in staat geheel zelfstandig deze (om)scholing te volgen. Dit doen we door coachen en empoweren, door te helpen bij zaken als het aanleren van planmatig studeren en het aanbrengen van focus. Zodat iemand rustig de studie kan (blijven) volgen en deze ook succesvol kan afronden. Hiermee worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.
TWEEDE SPOOR
passend werk bij een andere organisatie

Volgens de wet verbetering poortwachter (WVP) komt een spoor 2 re-integratietraject aan bod als iemand, wegens (langdurige) ziekte de huidige werkzaamheden niet meer kan uitvoeren en niet binnen het bedrijf herplaatsbaar is. In deze situatie is een goede oplossing voor alle partijen wenselijk. Door het tijdig inschakelen van professionele ondersteuning neemt de kans van slagen van een 2e spoortraject aanzienlijk toe. Voor het vinden van passend werk buiten de eigen organisatie brengen we de persoonlijke situatie, wensen en behoeften in kaart. Zo stellen we een traject samen dat perfect aansluit op de ambities, capaciteiten en belastbaarheid.

trajectinhoud
Aan de hand van een intakegesprek en assessment(s) - testen, opdrachten, vragenlijsten en gesprekken – krijgen we een reëel beeld van het toekomstperspectief. Zo kunnen we samen gericht op zoek naar een nieuwe, passende functie bij een andere organisatie. In samenspraak met alle betrokkenen wordt het definitieve traject vastgelegd en uitgevoerd onder persoonlijke begeleiding van een vaste consulent.

2e spoor maatwerktraject
Afhankelijk van de individuele situatie wordt bepaald welke instrumenten en/of scholing noodzakelijk zijn om het maatwerktraject in te vullen. De persoonlijk houding en motivatie zijn hierbij van cruciaal belang. Het plan van aanpak vormt de basis voor alle activiteiten die helpen bij het verkrijgen van een nieuwe baan. Tijdens het traject adviseren en informeren wij betrokkenen over hun verplichtingen, waaronder tijdige verslaglegging richting het UWV, het aanvragen van een WIA-uitkering en eventueel een ontslagprocedure.

voorbeelden van onderdelen in dit re-integratietraject:
- intakegesprek
- assessment
- sollicitatie- en netwerktraining
- arbeidsmarktoriëntatie passend werk
- social media- en computertraining 
- jobhunting 
- wekelijkse voortgangsgesprekken
- taaltraining op maat
- proefplaatsing
TAALTRAINGEN
zelfredzaamheid en terugkeer arbeidsmarkt

De kracht van culturele diversiteit op de werkvloer is een groot goed waar de arbeidsmarkt (nog) niet voldoende bij stilstaat. Pluspunten die onder meer genoemd worden, zijn: een toename in veerkracht, in creativiteit, in vernieuwend denken en een grotere oplossingsgerichtheid. Culturele diversiteit maakt de draagkracht binnen een organisatie sterker en raakt verweven met de identiteit van de organisatie.  Voor anderstaligen met een taalachterstand, participatieproblemen of grote afstand tot de arbeidsmarkt bieden wij diverse taaltrainingen. Deze zijn gericht op zelfredzaamheid en een succesvolle terugkeer naar de arbeidsmarkt. De lessen worden gegeven door bevoegde docenten en vinden plaats op doordeweekse dagen, ochtenden van 9.00 tot 11.30 uur en middagen van 13.00 tot 15.00 uur. Afhankelijk van het type training vinden er ook lessen in de avonden plaats. Lessen op de werkvloer of training voor bedrijven worden in overleg gepland.

NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL
Bij de training ‘Nederlands als tweede taal’ ligt de nadruk op het spreken en verstaan van de Nederlandse taal. De dagelijkse praktijk vormt het uitgangspunt. Het doel is binnen een korte tijd zelfredzaamheid in de maatschappij en op de arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Dat zet de deuren open naar nieuwe opleidingsmogelijkheden en nieuwe carrièrekansen.

NEDERLANDS OP DE WERKVLOER
Op de werkvloer is het van essentieel belang dat een werknemer zich goed in de Nederlandse taal kan uitdrukken. In de training ‘Nederlands op de werkvloer’ wordt aandacht besteed aan het behandelen van vakjargon, betekenissen van huisregels, bediening van machines et cetera.

NEDERLANDS ALS BIJLES
De training ‘Nederlands als bijles’ is bestemd voor anderstaligen die aan een opleiding willen beginnen. Aan de hand van een op maat gesneden programma bestaande uit lessen ter ondersteuning van huiswerkopdrachten, voorbereiding, logica van boeken, tijdsplanning, vragen stellen en leren luisteren.

NEDERLANDSE TAAL OP MAAT 
De taaltraining ‘Nederlandse taal op maat’ geeft al aan dat het hierbij gaat om een op maat gesneden taaltraining. De componenten spreek- luister, lees- en schrijfopdrachten worden elk afzonderlijk getraind. De training is daarnaast gericht op activering waarbij het zelfstandig spreken van de Nederlandse taal en het zelfstandig activiteiten ondernemen centraal staan.
WORKSHOP & SEMINARS
het vak nog beter maken

Wij verzorgen tevens workshops en seminars voor professionals, leidinggevenden en ondernemers die in hun werk met de re-integratie van anderstaligen te maken hebben. Vraagstukken omtrent het aanbieden van de juiste begeleiding, effectief communiceren en hoe om te gaan met cultureel gebonden factoren, komen in onze samenwerkingen allemaal aan bod. Op onze website publiceren we elke week actuele thema's.  Neem contact voor het bijwonen van een workshop of seminar via telefoonnummer 030 - 69 920 97 of mail naar info@abtro.nl

DE BESTE EXPERTS
Meer dan vijftien jaar zijn we al werkzaam als de specialist in het re-integreren van anderstaligen. Onze visie: passend werk voor iedereen! We delen onze kennis en kunde graag zodat we samen ons vak nog beter uit te kunnen voeren. We werken met de allerbeste internationale experts op het gebied van re-integratie, verzuim en loopbaanontwikkeling van anderstaligen.

DE BESTE TIJDSINVESTERING
Onze tijd is kostbaar en de uren die we in onszelf steken zijn beperkt. Professionals, leidinggevenden en ondernemers hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Onze workshops en seminars steken qua inhoud en vorm dan ook boven het maaiveld uit. Een dag(deel) staat garant voor nieuwe inzichten, inspiratie en actiepunten!

WORKSHOP | VERBORGEN TALENTEN
Iedereen heeft mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Iedereen kan een bijdrage leveren. Dat geldt ook voor anderstaligen zonder kwalificaties en met een (lichte) taalbarrière. Ontdek op eenvoudige wijze de verborgen talenten van anderstaligen.

SEMINAR | OVERTUIGEND RE-INTEGREREN 
Overtuigingskracht is grotendeels techniek. Re-integreren van anderstaligen is een kunst. Het combineren van de juiste techniek en (verborgen) kunst is aan te leren. Leer in zes superkrachtige technieken om anderstaligen overtuigend te kunnen re-integreren.

WORKSHOP | ZIEKTEBELEVING VAN ANDERSTALIGEN
Het leren omgaan met belemmeringen is topsport. Anderstaligen hebben te kampen met cultureel gebonden factoren die de ziektebeleving beïnvloeden. Reis met ons mee naar de mentale wereld van de anderstaligen gedurende verzuim en leer hoe begrip en waardering, goede (interculturele) communicatie en voorlichting positief bijdragen.

SEMINAR | RE-INTEGRATIE VAN ANDERSTALIGEN
Wederzijds respect is een ongeschreven regel. Wederzijds begrip verdient de aandacht. Het re-integreren van anderstaligen vraagt om een andere kijk op re-integratie. Bij veel problematische situaties speelt cultuur een cruciale rol. Kennis van andere talen, culturen en gewoonten is noodzakelijk om echt contact te maken en goede begeleiding te geven.